728 x 90

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona u każdego przedsiębiorcy. Jej celem jest sprawdzenie, czy dany podatnik prawidłowo wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. Jak wygląda kontrola skarbowa? Dowiesz się poniżej.

Zakres kontroli

Podczas kontroli zadaniem pracowników urzędu skarbowego jest zabezpieczenie dokumentów księgowych w celu sprawdzenia, czy podatnik właściwie wypełnia nałożone na niego obowiązki. Czynności te przeprowadza się w obecności osoby poddawanej kontroli, osoby przez nią upoważnionej lub innego świadka. Miejscem kontroli jest najczęściej miejsce, w którym prowadzi się działalność gospodarczą.

W trakcie kontroli organy administracji skarbowej mogą sprawdzić przestrzeganie przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także przepisów regulujących urządzanie oraz prowadzenie gier hazardowych, posiadanie automatów do tego rodzaju gier. Organy te mogą także sprawdzić, czy działalność związana z prowadzeniem oraz organizowaniem gier hazardowych jest zgodna ze zgłoszeniem, z udzieloną koncesją lub z udzielonym zezwoleniem.

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Kontrola skarbowa rozpoczyna się od doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o jej wszczęciu. Dokument ten powinien zawierać informację o planowanej kontroli oraz o jej zakresie. Najwcześniej po upływie 7 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od doręczenia wskazanego zawiadomienia, wszczyna się kontrolę z urzędu. Może się jednak zdarzyć, że z podatnikiem skontaktuje się kontroler, aby umówić swoją wizytę na konkretny dzień. Taki obrót sprawy daje podatnikowi szansę na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która ma być przedmiotem kontroli. Ponadto jeżeli w tejże dokumentacji znalezione zostaną błędy, przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odpowiednich korekt jeszcze przed rozpoczęciem kontroli.

Podatnik ma prawo do aktywnego udziału w przeprowadzanych czynnościach, a w przypadku wątpliwości kontrolerów może składać pisemne wyjaśnienia. Warto skorzystać z tej możliwości, bowiem daje ona szanse na przedstawienie swojego stanowiska, co z kolei może być przydatne w przypadku wnoszenia ewentualnego odwołania. Można również poprosić o pomoc biuro rachunkowe w Warszawie, w którym specjaliści doradzą, jak w odpowiedni sposób ustosunkować się do stwierdzonych nieprawidłowości.

Wyniki kontroli skarbowej

Po przeprowadzeniu kontroli właściwy organ wydaje:

  • decyzję – w przypadku, gdy kontrola dotyczyła konkretnych podatków (najczęściej tych, których określanie albo ustalenie należy do właściwości naczelników US), konkretnych opłat i innych należności niepodatkowych lub też w sytuacji, kiedy w trakcie postępowania zobowiązanie uległo przedawnieniu;
  • wynik kontroli – w przypadku, gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie np. celowości oraz zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi czy oświadczeń o stanie majątkowym, a także w sytuacji, kiedy nieprawidłowości nie zostały stwierdzone.

Podatnik niezadowolony z wydanej decyzji może wnieść odwołania. W tym zakresie pomocy udzielają często podmioty prowadzące usługi księgowe, które dokładnie wiedzą, jak dokumenty powinny być wypełnione. Jeżeli interesują Cię usługi prowadzenia księgowości w Warszawie, to warto sprawdzić, czy wybrany podmiot pomaga w ewentualnych postępowaniach kontrolnych, co może być niezwykle przydatne.

Najnowsze wpisy