728 x 90

Podział majątku po rozwodzie – dlaczego warto skorzystać z pomocy radców prawnych?

Podział majątku po rozwodzie – dlaczego warto skorzystać z pomocy radców prawnych?

Rozwód to trudny czas dla obu stron. Wiąże się on z emocjonalnymi reakcjami małżonków, które wpływają często na mniej racjonalne decyzje. Z taką sytuacją można mieć do czynienia na przykład przy podziale majątku.

Nierówny podział majątku

Sprawa sądowa, kończąca się wyrokiem sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego oznacza koniec majątkowej wspólności ustawowej byłych już małżonków, czyli tego, co reguluje kwestię własności majątku małżonków, nabytego w czasie trwania małżeństwa. Każdemu z małżonków przysługuje wówczas co do zasady połowa ich wspólnego majątku. Każda ze stron może jednak zgłosić wniosek o nierówny podział owego majątku. Tego rodzaju żądanie musi być jednak uzasadnione ważnymi powodami, do których zaliczyć trzeba wyraźnie większe przyczynienie się jednego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Warto przy tym wspomnieć, że za przyczynienie się do powstania majątku wspólnego uznaje się również m.in. osobiste sprawowanie opieki nad dziećmi Ważną kwestią jest również konieczność wykazania składników wspólnego majątku, których wartość ustali sąd.

Gdzie szukać pomocy?

Aby uniknąć problemów związanych ze zgłaszaniem wniosku o nierówny podział majątku warto udać się wspólnie do mediatora, którym może być również radca prawny. Pomoc z jego strony może zakończyć się podpisaniem ugody między stronami. Może być ona następnie zatwierdzona przez sąd i dzięki temu zyskuje walor orzeczenia sądowego, które może być następnie podstawą do skierowania sprawy do komornika, gdyby osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązywała się ze swoich obowiązków.

Ważnym argumentem przemawiającym za tym, aby skorzystać z usług mediatora i spróbować porozumieć się za pomocą mediacji jest fakt, że dzięki temu można zrealizować swój cel i zrozumieć równocześnie sytuację byłego współmałżonka. Mediacje są więc najlepszym rozwiązaniem sporu. Osiągnięcie rezultatu, w którym obie strony są usatysfakcjonowane, przyspiesza zakończenie procesu.

Wynik mediacji a ostateczny podział majątku

Przebieg mediacji ma również duży wpływ na osoby postronne, które pośrednio również biorą udział w rozwodzie. Warto zauważyć, że jest to sytuacja dotykająca nie tylko małżonków, ale również ich bliskich. Bezkonfliktowe rozwiązanie omawianych kwestii wydaje się więc bardzo pomocne w zachowaniu dobrych stosunków między członkami całej rodziny.

Skorzystanie z usługi radcy i próba podjęcia negocjacji co do podziału majątku po rozwodzie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Pozwoli oszczędzić czas i nerwy rozwodzących się małżonków i przyspieszy cały proces, pozwalając im szybciej przejść do nowego etapu swojego życia.

W przypadku braku możliwości porozumienia się przez byłych małżonków, pomoc radcy prawnego może okazać się jeszcze bardziej potrzebna w postępowaniu sądowym, w którym sąd będzie musiał rozstrzygnąć powstały spór.

źródło: radcowie-prawni.waw.pl – radca prawny Warszawa

Najnowsze wpisy